Algemene Voorwaarden Universeel Onderwijs Instituut
d.d. 4 september 2014

Begrippen
1.1 Algemene voorwaarden Universeel Onderwijs Instituut: deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op bedrijfsactiviteiten en/of deelnameovereenkomsten van hierna te noemen UOI.
1.2 UOI: Universeel Onderwijs Instituut
1.3 Activiteiten: aanbod op diverse leslocaties
1.4 Deelnemer: degene met wie UOI een consult en/of deelnameovereenkomst aangaat.

1.5 Deelnameovereenkomst: een tussen UOI en deelnemer gesloten overeenkomst voor deelname aan UOI aangeboden activiteit(en).

1.6 Derden: Een door Universeel Onderwijs Instituut ingeschakelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, die in opdracht van Universeel Onderwijs Instituut een activiteit verzorgd en/of werkzaamheden uitvoert.
1.7 Schriftelijk: per (aangetekende) brief of per email.

Inschrijving
1.8 Bij de eerste afspraak voor een behandeling of eerste keer inschrijving voor een activiteit worden de Algemene Voorwaarden van Universeel Onderwijs Instituut bij de bevestiging meegestuurd. Door inschrijving voor een activiteit of het maken van een afspraak voor een gespreksconsult gaat deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
1.9 Voor alle activiteiten (ook lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten) dient men zich van tevoren aan te melden.

2.0 Inschrijven kan zowel schriftelijk, per email of op de website van het Universeel Onderwijs Instituut.

2.1 Om ingeschreven te worden van het Universeel Onderwijs Instituut moet men ten minste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de inschrijfformulieren invullen. Inschrijvingen zijn persoonlijk en zijn niet overdraagbaar.
2.2 Universeel Onderwijs Instituut behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.
2.3 Universeel Onderwijs Instituut behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging, inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.
2.4 Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
2.5 Inschrijvingen geschieden voor het volledige lesaanbod en zijn bindend.Betaling
2.6 Eenmalige activiteiten dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de inschrijfbevestiging te zijn voldaan.
2.7 Lesgelden dienen binnen de overeengekomen verval (factuur) datum na ontvangst van de inschrijfbevestiging te zijn voldaan.

2.8 Eventueel verleende kortingen gelden uitsluitend bij inschrijving en betaling voor aanvang van de activiteit.


2.9 Indien deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien deelnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval deelnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 18% van het totale bedrag.
3.0 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
3.1 Indien deelnemer gebruik wil maken van een betalingsregeling kan dat schriftelijk of per email worden aangevraagd. Universeel Onderwijs Instituut zal in overleg een passende regeling treffen. Bedragen onder de €100,- komen hiervoor niet in aanmerking.

Annulering en restitutie
3.2 De deelnemer is bij aanvang van een training c.q. opleidingsjaar de volledige deelnamekosten verschuldigd tenzij anders afgesproken. Annulering is tot vier weken kosteloos, daarna is 50% van de totale som verschuldigd en bij annulering binnen twee dagen voor aanvang van een activiteit is het gehele bedrag verschuldigd.
3.3 De deelnemer blijft de volledige deelnamekosten verschuldigd bij tussentijds vertrek en afwezigheid.
3.4 Over de administratie- en portokosten wordt geen restitutie verleend.

3.5 Eenmalige evenementen, zoals lezingen en workshops, kunnen na boeking niet meer worden geannuleerd.

3.6 Bij tussentijds beëindigen van een cursus door het Universeel Onderwijs Instituut als gevolg van overmacht vindt restitutie plaats pro rato.

3.7 Het Universeel Onderwijs Instituut behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van gelden.Intellectueel eigendom
3.8
 Universeel Onderwijs Instituut behoudt zich het recht en de bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten van intellectuele eigendom, waaronder de Auteurswet. Alle door of namens het Universeel Onderwijs Instituut verstrekte materialen en stukken, zoals opleiding, cursus en werkvormen, teksten, ontwerpen, adviezen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door het Universeel Onderwijs Instituut en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Universeel Onderwijs Instituut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gesteld worden.

3.9 Aan eventuele certificaten, uitgaande van het Universeel Onderwijs Instituut, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.
4.0 Universeel Onderwijs Instituut behoudt het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen.

Overige bepalingen
4.1 De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Indien een opleiding of cursus is volgeboekt wordt men tijdig op de hoogte gesteld.

4.2 Tijdens alle activiteiten uitgaande van het Universeel Onderwijs Instituut, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel het Universeel Onderwijs Instituut als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Het Universeel Onderwijs Instituut stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
4.3 Deelnemer aan een activiteit of behandeling is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden die van invloed kunnen zijn op het deelnemen aan een activiteit of behandeling.
Universeel Onderwijs Instituut is in geen enkel opzicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een door het Universeel Onderwijs Instituut georganiseerde activiteit.
4.4 Het Universeel Onderwijs Instituut distantieert zich van persoonlijke vraagstukken en stelt zich niet aansprakelijk voor andere ontwikkelingen welke niet relevant en onderbouwend zijn voor de kernwaarden waar het instituut voor staat.
4.5 Voor bedrijven en instellingen gelden op maat afgesproken algemene voorwaarden.
4.6 Universeel Onderwijs Insituut is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Privacy AVG
Universeel Onderwijs Instituut volgt de richtlijnen van nieuwe AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. We doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. We gaan ervan uit dat u vertrouwen hebt in ons beleid. Wilt u dat uw gegevens direct worden verwijderd dan kunt u dat aangeven bij e.v.t. aanmelding.