Op 21 december 2012 heeft een ‘omwenteling’ plaatsgevonden in zowel de mens als in het universum. Die omwenteling is tevens een energetische omzetting. Hierdoor is de Goddelijke Bron in ons DNA-systeem opgeslagen. Deze opslag heeft een DNA-verandering veroorzaakt, wat iedereen een directe verbinding geeft met zijn Hogere Zelf. Dit is de eenheidsverbinding, een vereenzelviging met de Goddelijke Geest waardoor de vereenzelviging met het Grotere Geheel kan plaatsvinden. Deze vernieuwing wordt ook wel het nieuwe eenheidssysteem genoemd.

Dat betekent dat het universum, met alle kosmische werkelijkheden van dien, nu volledig toegankelijk is. De onstoffelijke gebieden en de eenheid kunnen nu worden herkend.

Maar die herkenning kan alleen in het NU plaatsvinden. In het NU kan de eenheid overal ervaren worden en degenen die hun bewustzijn al hebben verhoogd kunnen nu daadwerkelijk met de goddelijke wereld samenwerken. Deze samenwerking wordt ook wel de ‘werkingen van het Zijn’ genoemd en zal alles wat leeft beïnvloeden, ook het collectieve systeem.

Deze veranderingen vormen de basis van het Nieuwe Tijdperk, een tijdperk waarin kan worden ingezien dat ieder mens een Alwezenlijke persoonlijkheid IS. Want door de eenheidsverbinding kunnen de kosmische ‘her-inneringen’ bij iedereen naar boven komen. Het Grotere Geheel, het Goddelijke Licht en de eenheid, kan hierdoor niet alleen herkend maar ook begrepen worden.

Dit fenomeen is slechts een onderdeel van het Nieuwe Tijdsbewustzijn in de aankomende decennia. Daarna komen er weer nieuwe ‘tijdsbeelden’ en kunnen de gewaarwordingen in daadkracht worden omgezet. Dan beschikken voldoende mensen over inzicht en kan de innerlijke bewustwording in de maatschappij worden teruggezien.

Om dit te bereiken, zal iedereen bij zichzelf moeten beginnen. Iedereen zal zichzelf moeten bespiegelen aan de Goddelijke Bron. Want doordat de onstoffelijke niveaus te bekijken zijn, kunnen oude patronen herkend en losgelaten worden. Dit loslaten is een belangrijk onderdeel van het Nieuwe Tijdperk, want juist hierdoor kunnen de diepere dimensies – de ‘Geestelijke Rijken van Licht’ – worden bereikt. Maar loslaten alleen is niet genoeg.

Wat moet er nog meer worden gedaan?
Op dit moment zal iedereen eerst voor zichzelf het besef moeten krijgen dat de overgangsperiode is begonnen: de acceptatie van het Hogere Bewustzijnsniveau op aarde. Pas als dit feit is geaccepteerd kan de volgende stap worden gezet en kunnen de werkingen van het Zijn en de goddelijke wereld ervaren worden.

Iedereen heeft nu een eenheidsverbinding die in werking kan treden, maar dan moet die wel worden herkend. Dat zal als eerste moeten gebeuren, wil het niveau van Hoger Bewustzijn worden bereikt.

Dit is te vergelijken met een zwembad waarin water is, alleen iemand weet niet wat zwemmen is. Pas als de eerste spetters zijn gevoeld, kan er verder worden gekeken: het besef dat water nat is en dat er iets mee kan worden gedaan. Door de aspecten van water te onderzoeken, komt het besef naar boven dat water niet alleen gebruikt, maar ook beheerst kan worden. Als het water dan gebruikt wordt om te zwemmen (de beheersing van het oorspronkelijk doel) kan er nog verder worden gekeken. Het besef volgt dat water tevens een onderdeel is van een Groter Geheel en dat ook dit niveau onderzocht en beheerst kan worden.

Dit besef wordt bedoeld met het niveau van Hoger Bewustzijn: de eenheidsverbinding, het Grotere Geheel dat voor iedereen toegankelijk is, een zee van Licht waarin iedereen kan zwemmen.

Ondanks dat er bij iedereen een DNA-verandering heeft plaatsgevonden, is de vrije wil hetzelfde gebleven. Ook nu zal iedereen zelf kunnen bepalen wanneer er wordt gezwommen.

Dit voorbeeld geeft slechts een fractie weer van wat komen gaat, maar het is wel het eerste begin van de aankomende jaren. Doordat iedereen zichzelf kan herkennen in datgene wat beschreven staat, kan tevens een basis van eenheid worden gelegd.

Het eenheidsbesef, dat ons nieuwe referentiekader is, zal deuren openen naar ongekende mogelijkheden en zal op elk vlak en op elk niveau kunnen worden teruggezien. Wetenschap en godsdienst kunnen nu worden samengevoegd en dat zal een totaal nieuwe wereld voortbrengen.

Iedereen kan nu gaan inzien dat de mensheid uit meerdere dimensies bestaat en dat alles wat bestaat een eenheid IS van goddelijke substantie. Want door het IS, de eenheid, te leren begrijpen, kunnen tevens de ‘werkingen van het Zijn’ beheerst worden. En als de ‘werkingen van het Zijn’ worden beheerst, zijn we in staat om op het niveau van Hoger Bewustzijn te leven. Als er op het niveau van Hoger Bewustzijn kan worden geleefd, dan is het ‘Gouden Tijdperk‘ bereikt.

Wat moeten we doen om het Gouden Tijdperk te bereiken?
Helemaal niets! Enkel de acceptatie van het Nieuwe Tijdperk is al genoeg. Door te accepteren dat het Nieuwe Tijdperk is begonnen, zal het hart automatisch worden geopend. Door deze opening en door te accepteren dat het leven IS zoals het IS, zullen het vernieuwde referentiekader en de ‘werkingen van het Zijn’ als vanzelfsprekend worden beleefd.
Waarvoor is het nieuwe referentiekader bedoeld?
Het nieuwe referentiekader is bedoeld als introspectie, om te kunnen zien wat eraan schort. Door te schouwen in het NU wordt er bekeken wie en wat iemand werkelijk IS. Zie het als beeldvorming, als een innerlijke spiegel waardoor iemand zichzelf kan waarnemen en inzicht krijgt in zichzelf. Uiteraard is er moed voor nodig om oude overtuigingen los te laten. Maar veelal zal dit wel meevallen, omdat iedere overtuiging op illusie is gebaseerd.

Omdat er vanuit het hart kan worden gekeken, kan iedereen zichzelf in ieder ander herkennen. Datgene wat iemand van zichzelf ziet, zal dan in het collectieve stelsel worden opgenomen en met vele anderen worden gedeeld. Door de eenheidsverbinding kan er eindelijk begrepen worden dat alles wat bestaat enkel een onderdeel is van een kosmisch plan en dat al het leven bedoeld is om te leren. Deze bewustwording zorgt ervoor dat het collectieve bewustzijn verandert en iedereen zal steeds meer zichzelf worden. De sensitiviteit zal hierdoor wel toenemen, maar hoogsensitiviteit is juist nodig om op het niveau van Hoger Bewustzijn te kunnen leven.